Polityka prywatności

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dn 10 maja 2018, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. RODO nakazuje, aby przedmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli Administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „Administrator danych”) jest DANNET Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie , przy ul. Kineskopowaj 1 , NIP 1231306107. Cel, sposób oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych :
 • Dane każdy przekazuje sam, na przykład, gdy zawiera i podpisuje umowę, przekazuje nam informacje telefonicznie, za pomocą serwisu internetowego lub za pomocą innych dostępnych środków komunikacji,
 • Dane są gromadzone podczas korzystania z naszych systemów oraz stron internetowych. Zbierane są one, na przykład podczas logowania lub podczas wypełniania formularzy zamówień lub zapytań ofertowych,
 • Dane mogą być także uzyskane od osób trzecich, na przykład od Państwa pracodawców, współpracowników, a także od podmiotów współpracujących,
 • Dane mogą być także pozyskiwane z powszechnie dostępnych źródeł, jak rejestry czy publikowane strony internetowe.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • wykonywania zleceń serwisowych,
 • świadczenia oferowanych dla Państwa usług,
 • zawierania i realizacji umów,
 • Realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych,
 • dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • sprawozdawczych, statystycznych, archiwalnych wynikających z obowiązujących przepisów,
Zakres danych: Dane jakie przetwarzamy to: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego. Przetwarzanie danych: Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz chronione będą zgodnie z wymogami prawnymi. Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach, biuru księgowemu),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 • dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.
 • Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. korzystamy z zewnętrznych data center lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przechowywane poza siedziba firmy. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.
Okres przechowywania: Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego lub przepisów o rachunkowości. Przysługujące prawa: Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia twoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego. Podmioty, od których zbierane są dane osobowe mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • wniesienie w swoim imieniu skargi do organu nadzorczego
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest na podstawie zgody – cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe nie są i nigdy nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym ani w żaden sposób wykorzystywane w celach marketingowych przez osoby trzecie. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres: lub adres korespondencyjny firmy KONTAKT. Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com